Galaxy me tuyen truong phong kinh doanh
/by

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hiện nay, Cơ Điện Galaxy có nhu cầu tuyển dụng 01 “Trưởng phòng Kinh Doanh” với các nội dung cụ thể như sau:
galaxy me tuyen nhan vien kinh doanh
/by

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hiện nay, Cơ Điện Galaxy có nhu cầu tuyển dụng 05 “Nhân viên Kinh Doanh” với các nội dung sau: