Dự án: MICCO THÁI BÌNH

  • Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình – Micco
  • Gói thầu: Cung cấp thiết bị điện, dịch vụ cơ khí
  • Vai trò: Nhà thầu chính
  • Thời gian thi công: 2016 – 2017
  • Địa điểm: Thái Thụy, Thái Bình